Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest GEKON Artur Wojsa z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy, jej realizację, w celu realizacji zamówień, przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f). Dane osobowe Klienta będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy lub tak długo jak wymaga tego współpraca handlowa oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c).

Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.

Klient lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Klient jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.